PHẦN I

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG

PHẦN II 

1. Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

2. Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá học phần trong tổ chức đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

3. Quy định sửa đổi điểm 3 khoản 1 Điều 11 của Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá học phần trong tổ chức đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 45/QĐ-CĐPĐ ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

4. TRÍCH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (THEO NIÊN CHẾ)

5. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (THEO NIÊN CHẾ)

6. TRÍCH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TCCN

PHẦN III

1. TRÍCH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG

2. TRÍCH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG

3. QUY ĐỊNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG

PHẦN IV

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

PHẦN V

BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

BIỂU MẪU QUẢN LÝ HSSV