Kế hoạch tốt nghiệp TCCN (2016-2018)

Thứ năm - 01/06/2018 09:06

 

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG

Số: 492/CĐPĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày  ……   tháng  …..  năm 2017

 KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP TRUNG CẤP 

 HỆ CHÍNH QUY - KHOÁ HỌC 2016-2018

 

 

1. Nội dung thực tập tốt nghiệp:

 - Ngày 27/01/2018: Các Khoa chuẩn bị nội dung thực tập tốt nghiệp nộp về cho Phòng Quản lý CLĐT- NCKH (nộp cho ThS. Võ Thị Cẩm Nhung).

2. Thời gian thực tập tốt nghiệp của học sinh:

- Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 19/5/2018: Ngành dược lớp DS5-TC

- Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 26/5/2018: Ngành Y sĩ  và Ngành Mầm non.

3. Thời gian học sinh nộp báo cáo (chuyên đề, đồ án, hồ sơ thực tập) tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo:

   - Ngày 29/5/2018 (từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30): Ngành dược lớp DS5-TC

   - Ngày 02/6/2018 (từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30): Ngành Y sĩ và Ngành Mầm non.

          Lưu ý: Các Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo lập danh sách, nhận báo cáo, chuyên đề, hồ sơ thực tập tốt nghiệp và thống kê số lượng học sinh nộp cho Phòng Đào tạo vào cuối buổi

4. Chấm báo cáo, chuyên đề và hồ sơ thực tập tốt nghiệp:

- Ngày 05/6/2018: Ngành Dược lớp DS5-TC nộp kết quả cho Phòng Đào tạo.

- Ngày 08/6/2018: Ngành Y sĩ và Ngành Mầm non nộp kết quả cho Phòng Đào tạo.

Lưu ý: (Khoa dự kiến giáo viên chấm và phối hợp với Phòng Đào tạo triển khai).

5. Ôn thi tốt nghiệp:

          - Ngày 05/5/2018: Các khoa nộp nội dung ôn thi tốt nghiệp cho Phòng Quản lý CLĐT- NCKH (nộp cho ThS. Võ Thị Cẩm Nhung - Phòng Quản lý CLĐT và NCKH).

- Căn cứ nội dung ôn thi được công bố, học sinh tự ôn thi từ ngày nộp báo cáo, chuyên đề và hồ sơ thực tập tốt nghiệp.

(Học sinh xem nội dung ôn thi trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ: www.cdpd.edu.vn)

6. Hệ thống, giải đáp thắc mắc (dựa theo nhu cầu của học sinh nếu có):

- Ngày 13/6/2018: (dự kiến).         

- Khoa lên kế hoạch giải đáp thắc mắc cho học sinh, bố trí giáo viên và dự kiến ngày giải đáp phối hợp với Phòng Đào tạo lên kế hoạch chi tiết.

*Lưu ý: Học sinh có nhu cầu hệ thống và giải đáp thắc mắc phản hồi thông tin về các Khoa trước ngày 09/6/2018.

7. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp:

          - Ngày 12/6/2018 (Các khoa phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát kỹ danh sách học sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi trình Hội đồng).

8. Niêm yết số báo danh, phòng thi:

          - Ngày 13/06/2018

9. Lịch thi tốt nghiệp:

 

TT

Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

Buổi thi

Ghi chú

1

Y sĩ đa khoa

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

19/6/2018

Buổi sáng

(Từ 7 giờ 00)

 

Chính trị

19/6/2018

Buổi chiều

(Từ 13 giờ 00)

 

Thực hành nghề nghiệp

Từ 20/6/2018

(Kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau)

Buổi sáng

(Từ 07 giờ 00)

Buổi chiều (Từ 13 giờ 00)

Khoa Y học cơ sở - Lâm sàng lập kế hoạch chi tiết

2

Dược sĩ trung cấp lớp DS5-TC

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

19/6/2018

Buổi sáng

(Từ 7 giờ 00)

 

Chính trị

19/6/2018

Buổi chiều

(Từ 13 giờ 00)

 

Thực hành nghề nghiệp

Từ 20/6/2018 (Kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau)

Buổi sáng

(Từ 07 giờ 00)

Buổi chiều (Từ 13 giờ 00)

Khoa Dược lập kế hoạch chi tiết

3

Mầm non

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

19/6/2018

Buổi sáng

(Từ 7 giờ 00)

 

Chính trị

19/6/2018

Buổi chiều

(Từ 13 giờ 00)

 

Thực hành nghề nghiệp

20/6/2018

Buổi sáng

(Từ 07 giờ 00)

 

 

*Lưu ý: Các khoa Y học cơ sở - Lâm sàng, Dược lập kế hoạch cụ thể phần thi thực hành nghề nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 30/5/2018 và thông báo kế hoạch thi cho học sinh.

10. Chấm thi tốt nghiệp:

          - Chấm thi hình thức tự luận/trắc nghiệm: từ 21/6/2018 đến 23/6/2018

          - Các hình thức thi thực hành được chấm tại chỗ, bảo mật kết quả thi, bàn giao cho Ban Thư ký vào cuối buổi thi. (Khối ngành Y Dược nộp kết quả theo kế hoạch thi môn Thực hành nghề nghiệp được Hiệu trưởng phê duyệt)

11. Xét kết quả thi tốt nghiệp:

          - Ngày 26/6/2018

12. Công bố kết quả thi tốt nghiệp:

          - Ngày 02/7/2018

13. Cấp giấy chứng nhận tạm thời (cho HS có nhu cầu):

          - Ngày 16/7/2018

14. Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: (Dự kiến)

          - 07 giờ 30, ngày 04/8/2018 hoặc 11/08/2018

15. Thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh chưa thi hoặc hỏng tốt nghiệp lần 1:(Dự kiến)

            - Ngày 04/9/2018                   

Nơi nhận                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- HĐQT, BGH;

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu ĐT, VT.                                                                                                

                                                                                                      GS. TSKH. Phan Quang Xưng


TÌM KIẾM:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email