Hội chợ việc làm năm 2017

Thứ năm - 08/08/2017 09:08

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ GTVL                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                            Đà Nẵng, ngày   tháng   năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 HỘI CHỢ VIỆC LÀM NĂM 2017

  

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, Trung tâm Tư vấn và Giới thiệu việc làm của Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng xây dựng Chương trình Hội chợ việc làm cho HSSV toàn trường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1.  Tạo cơ hội việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường. 

2.   Hình thành mối liên hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, qua đó tạo động lực học tập và rèn luyện cho HSSV toàn trường. 

3.   Cung cấp nhiều vị trí việc làm cho tất cả các ngành nghề mà trường có đào tạo. 

4.   Trung tâm chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để có ít nhất 

30  doanh nghiệp tham gia Hội chợ. 

5.   HĐQT, BGH quan tâm chỉ đạo, các khoa, phòng ban liên quan thống nhất phối hợp. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1.  Thời gian: ngày 12/8/2017 

-  Buổi sáng: từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30 

-  Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00 

2.  Địa điểm: Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng 

3.  Đối tượng tham gia: 

-  Sinh viên Cao đẳng, khóa học 2014 - 2017. 

-  HS Trung cấp chuyên nghiệp, khoá học 2015 - 2017.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

1.  Doanh nghiệp tuyển dụng tại Hội chợ:
(có chương trình cụ thể riêng)
 

-    Ban tổ chức bố trí sân trường khoảng 30 gian hàng cho 30 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm cho HSSV. 

2. Hội thảo chuyên đề tại sân trường 

-   Từ 13h 30 đến 15h 00 cùng ngày (có chương trình cụ thể riêng) 

-   Mời diễn giả để trang bị cho HSSV kỹ năng xin việc, kỹ năng hội nhập và kỹ năng phỏng vấn khi xin việc.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

   

GS. TSKH. Phan Quang Xưng

  Nơi nhận:

-  HĐQT, BGH;

-  Các phòng, khoa, bộ môn, TT;

-  Lưu VT.


TÌM KIẾM:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email